News releases and other districting-related materials will be added here as they become available. Please note that meeting materials including recordings, meeting slides and public notices are available on the Calendar page in multiple languages.

County and State redistricting resources:

County of Orange Supervisorial District Redistricting

State of California’s Congressional, State Senate, State Assembly, and State Board of Equalization Redistricting

Online publications and guides to districting/redistricting:

Press Releases

  • Adopted Map graphic Vietnamese

Thành Phố Tustin Thông Qua Sắc Lệnh Để Chuyển Đổi Sang Hình Thức Bầu Cử Theo Khu Vực Vào Tháng 11/2022

November 6th, 2021|

Thành phố Tustin sẽ chuyển sang hình thức bầu cử theo khu vực kể từ tháng 11 năm 2022, sau khi thông qua Sắc lệnh số 1518 tại phiên điều trần công khai lần 5 về phân chia khu vực bầu cử của Thành phố vào ngày 1 tháng 11 năm 2021. 

  • CT Bust Photo

塔斯廷市將於10月25日舉行公眾聽證會,考慮分區選舉轉型

October 22nd, 2021|

塔斯廷市將於10月25日(週一)下午7時舉行第四次公眾聽證會,討論該市向分區選舉的潛在轉型。第四次聽證將根據提交的新社區地圖和意見,提出新的選區地圖草案。此外,市議會將在潛在選擇選區地圖、選擇分區選舉序列和進行普選-分區選舉轉型條例的初讀之前舉行公衆聽證會。

  • CT Bust Photo

터스틴시에서 선거구 선거제로의 전환을 고려하기 위한 공청회를 10월 25일에 개최합니다

October 22nd, 2021|

터스틴 시에서 선거구 선거제로의 이전 가능성에 관한 네 번째 공청회를 10월 25일(월) 오후 7시에 개최합니다. 네 번째 공청회에서는 새롭게 제출된 커뮤니티 지도와 피드백을 기준으로 추가된 선거구 지도 초안이 제시됩니다.

Thành Phố Tustin Sẽ Tổ Chức Phiên Điều Trần Công Khai Vào Ngày 9 Tháng 10 Để Xem Xét Bản Đồ Khu Vực Bầu Cử Dự Thảo

October 6th, 2021|

Thành phố Tustin sẽ tổ chức phiên điều trần công khai lần 3 về dự định chuyển đổi sang hình thức bầu cử theo khu vực vào thứ Bảy, ngày 9 tháng 10 lúc 10 giờ sáng. Bản đồ khu vực bầu cử dự thảo đầu tiên sẽ được công bố trong phiên điều trần này. 

City of Tustin Holds Second Public Workshop to Discuss Potential New Districts and Draw Communities of Interest

September 20th, 2021|

The City of Tustin is hosting its second public workshop regarding the City’s potential move to district elections on Wednesday, September 22, at 7 p.m. via Zoom. The workshop will include an overview of the district formation process and an introduction to tools residents can use to draw maps highlighting their communities of interest.

​​터스틴 시에서 새로운 선거구 및 이해관계 공동체 경계를 논의하기 위한 2차 공개 워크샵을 개최합니다

September 20th, 2021|

터스틴, CA - 티스틴 시에서는 시의 선거구 선거제도로의 이전에 관한 제2차 공개 워크샵을 9월 22일 (수) 오후 7시에 Zoom을 통해 개최합니다. 이 워크샵에서는 선거구 획정 과정에 대한 개요를 살펴보고 주민의 이해관계 공동체를 강조하는 지도를 그리기 위해 사용할 수 있는 도구에 대한 소개가 진행됩니다.

La Ciudad de Tustin Lleva a Cabo un Segundo Taller Público para Discutir Posibles Distritos Nuevos y Atraer Comunidades de Interés

September 20th, 2021|

La ciudad de Tustin está organizado su segundo taller público sobre el posible cambio de la ciudad a las elecciones de distrito el miércoles 22 de septiembre a las 7 p.m. a través de Zoom. El taller incluirá una descripción general del proceso de formación de distritos y una introducción a las herramientas que los residentes pueden usar para dibujar mapas que destacan sus comunidades de interés.

Thành Phố Tustin Tổ Chức Buổi thảo luận Công Khai Thứ Hai Để Thảo Luận Về Các Khu Vực Bầu Cử Mới Tiềm Năng Và Xác Định Các Cộng Đồng Có Cùng Lợi Ích

September 20th, 2021|

Thành phố Tustin tổ chức buổi thảo luận công khai thứ hai về việc Thành phố dự định chuyển đổi sang hình thức bầu cử theo khu vực vào thứ Tư, ngày 22 tháng 9, lúc 7 tối trên Zoom. Buổi thảo luận sẽ cung cấp các thông tin tổng quát về quá trình thành lập khu vực bầu cử và giới thiệu các công cụ để dân cư trong thành phố sử dụng để vẽ bản đồ khu vực và xác định các cộng đồng có cùng lợi ích của họ.

City of Tustin Holds Second Public Hearing on September 17 to Discuss City Council District Elections

September 15th, 2021|

The City of Tustin will continue the process to explore the move to by-district elections with a  second public hearing scheduled for  Friday, September 17, at 2 pm via zoom. The hearing will be interpreted live in Spanish, and recordings of both English and Spanish will be available on drawtustin.org. 

​​터스틴시, 9월 17일 시의회 선거구 선거 논의를 위한 두 번째 공청회 개최

September 15th, 2021|

터스틴시에서는 9월 17일 (금) 오후 2시에 Zoom을 통해 진행 예정된 두 번째 공청회를 개최함으로써 선거구별 선거로의 이동을 모색하기 위한 과정을 계속 진행합니다. 이번 공청회는 스페인어로 동시 통역되며, 영어와 스페인어 녹음본은 drawtustin.org에서 들을 수 있습니다.

La Ciudad de Tustin Organiza la Segunda Audiencia Pública el 17 de Septiembre para Discutir las Elecciones de Distrito del Consejo Municipal

September 15th, 2021|

La Ciudad de Tustin continuará el proceso para explorar el paso a elecciones por distrito con una segunda audiencia pública programada para el viernes 17 de septiembre a las 2 pm a través de zoom. La audiencia se interpretará en vivo en español y las grabaciones tanto en inglés como en español estarán disponibles en drawtustin.org.

Thành phố Tustin tổ chức phiên điều trần thứ 2 vào ngày 17 tháng 9 để thảo luận về hoạt động bầu cử Hội đồng Thành phố theo địa hạt

September 15th, 2021|

Thành phố Tustin sẽ tiếp tục quy trình tìm hiểu hoạt động cải cách bầu cử theo địa hạt trong phiên điều trần thứ 2, dự kiến vào Thứ Sáu, ngày 17 tháng 9, vào lúc 2 giờ chiều qua Zoom. Phiên điều trần sẽ được phiên dịch trực tiếp sang tiếng Tây Ban Nha và bản ghi tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha sẽ được đăng tải trên drawtustin.org.

Thành phố Tustin xem xét các quận thuộc Hội đồng Thành phố, Hội thảo công khai đầu tiên được lên lịch vào ngày 31 tháng 8

August 30th, 2021|

Thành phố Tustin đang xem xét việc chuyển sang bầu cử theo quận và thành lập quận. Hội thảo công khai đầu tiên để thảo luận về quy trình bầu cử dựa trên địa bàn quận mới tiềm năng dự kiến ​​diễn ra vào ngày 31 tháng 8 lúc 7 giờ tối.