About Melanie Moore

This author has not yet filled in any details.
So far Melanie Moore has created 25 blog entries.

Thành Phố Tustin Sẽ Tổ Chức Phiên Điều Trần Công Khai Vào Ngày 9 Tháng 10 Để Xem Xét Bản Đồ Khu Vực Bầu Cử Dự Thảo

Thành phố Tustin sẽ tổ chức phiên điều trần công khai lần 3 về dự định chuyển đổi sang hình thức bầu cử theo khu vực vào thứ Bảy, ngày 9 tháng 10 lúc 10 giờ sáng. Bản đồ khu vực bầu cử dự thảo đầu tiên sẽ được công bố trong phiên điều trần này. 

2021-10-07T00:04:55+00:00October 6th, 2021|

City of Tustin Holds Second Public Workshop to Discuss Potential New Districts and Draw Communities of Interest

The City of Tustin is hosting its second public workshop regarding the City’s potential move to district elections on Wednesday, September 22, at 7 p.m. via Zoom. The workshop will include an overview of the district formation process and an introduction to tools residents can use to draw maps highlighting their communities of interest.

2021-09-22T20:49:36+00:00September 20th, 2021|

​​터스틴 시에서 새로운 선거구 및 이해관계 공동체 경계를 논의하기 위한 2차 공개 워크샵을 개최합니다

터스틴, CA - 티스틴 시에서는 시의 선거구 선거제도로의 이전에 관한 제2차 공개 워크샵을 9월 22일 (수) 오후 7시에 Zoom을 통해 개최합니다. 이 워크샵에서는 선거구 획정 과정에 대한 개요를 살펴보고 주민의 이해관계 공동체를 강조하는 지도를 그리기 위해 사용할 수 있는 도구에 대한 소개가 진행됩니다.

2021-09-22T20:49:47+00:00September 20th, 2021|

La Ciudad de Tustin Lleva a Cabo un Segundo Taller Público para Discutir Posibles Distritos Nuevos y Atraer Comunidades de Interés

La ciudad de Tustin está organizado su segundo taller público sobre el posible cambio de la ciudad a las elecciones de distrito el miércoles 22 de septiembre a las 7 p.m. a través de Zoom. El taller incluirá una descripción general del proceso de formación de distritos y una introducción a las herramientas que los residentes pueden usar para dibujar mapas que destacan sus comunidades de interés.

2021-09-22T20:49:57+00:00September 20th, 2021|

Thành Phố Tustin Tổ Chức Buổi thảo luận Công Khai Thứ Hai Để Thảo Luận Về Các Khu Vực Bầu Cử Mới Tiềm Năng Và Xác Định Các Cộng Đồng Có Cùng Lợi Ích

Thành phố Tustin tổ chức buổi thảo luận công khai thứ hai về việc Thành phố dự định chuyển đổi sang hình thức bầu cử theo khu vực vào thứ Tư, ngày 22 tháng 9, lúc 7 tối trên Zoom. Buổi thảo luận sẽ cung cấp các thông tin tổng quát về quá trình thành lập khu vực bầu cử và giới thiệu các công cụ để dân cư trong thành phố sử dụng để vẽ bản đồ khu vực và xác định các cộng đồng có cùng lợi ích của họ.

2021-09-22T20:50:21+00:00September 20th, 2021|
Go to Top