Thành phố Tustin sẽ chuyển sang hình thức bầu cử theo khu vực kể từ tháng 11 năm 2022, sau khi thông qua Sắc lệnh số 1518 tại phiên điều trần công khai lần 5 về phân chia khu vực bầu cử của Thành phố vào ngày 1 tháng 11 năm 2021. 

Sắc lệnh được thông qua sẽ thực hiện bầu cử bốn Ủy viên Hội đồng theo khu vực, thiết lập hình thức bầu cử Thị trưởng thành phố, thiết lập các ranh giới khu vực cho bốn khu vực mới được thành lập và xác định trình tự bầu cử. Khi thực hiện chuyển đổi này, Thành phố sẽ chuyển từ hệ thống bỏ phiếu bầu toàn bộ các Ủy viên Hội đồng sang hệ thống bỏ phiếu bầu một Ủy viên Hội đồng đại diện cho khu vực cụ thể của cư dân và bỏ phiếu bầu một Thị trưởng thành phố.

Năm Ủy viên Hội đồng Thành phố hiện tại của Tustin đủ điều kiện để làm việc tại chức vụ đại biểu trong Hội đồng Thành phố cho đến khi kết thúc các nhiệm kỳ hiện tại. Kể từ đợt bầu cử tháng 11 năm 2022, việc bầu cử Ủy viên Hội đồng Khu vực 3 và Thị trưởng thành phố sẽ được tiến hành, mỗi vị trí có nhiệm kỳ 4 năm. Đợt bầu cử Ủy viên Hội đồng của ba Khu vực (1, 2 và 4) còn lại sẽ được thực hiện vào tháng 11 năm 2024 để phục vụ nhiệm kỳ bốn năm. Để tìm hiểu thêm về Sắc lệnh, bản đồ được thông qua và trình tự bầu cử, hãy truy cập DrawTustin.org/Selected-Map.

Việc thông qua Sắc lệnh sẽ hoàn tất quá trình Tustin chuyển đổi sang hình thức bầu cử theo khu vực. Vào tháng 8, Thành phố đã bắt đầu quá trình này và thuê các chuyên gia tư vấn Tripepi Smith để thực hiện hoạt động kết nối cộng đồng và Công ty Nhân khẩu học Quốc gia (NDC) đóng vai trò là nhà nhân khẩu học. Thành phố Tustin đã tổ chức hai phiên điều trần công khai trực tuyến của Hội đồng Thành phố, ba phiên điều trần công khai kết hợp, và hai buổi thảo luận cộng đồng trực tuyến. Sau mỗi cuộc họp, Thành phố đăng tải các bản ghi hình và tài liệu cuộc họp bằng nhiều ngôn ngữ lên trang DrawTustin.org/Schedule để công chúng có thể xem xét. 

Trong suốt quá trình này, đội ngũ nhân viên Thành phố và các chuyên gia tư vấn đã thu thập phản hồi từ công chúng để xác định và bảo vệ các cộng đồng liên quan trong quá trình lập bản đồ. Bản đồ dự thảo và ý kiến đóng góp từ công chúng đã được đăng tải lên trang DrawTustin.org/Draft-Maps trước phiên điều trần lần 3 và 4. 

Cộng đồng Tustin đã nộp 16 bản đồ dự thảo và NDC đã tạo ra năm bản đồ từ các phản hồi của cộng đồng về những cộng đồng liên quan và các mốc địa lý. Trong phiên điều trần lần 3, NDC đã đưa ra ấn bản đầu tiên của các bản đồ dự thảo cho Hội đồng Thành phố và thu thập ý kiến phản hồi từ cộng đồng và Hội đồng Thành phố. Trong phiên điều trần công khai lần 4, NDC đã trình bày các bản đồ do cộng đồng nộp thêm và Hội đồng Thành phố đã bỏ phiếu thông qua Sắc lệnh số 1518, tiến hành thực hiện bầu cử theo khu vực và chọn ranh giới khu vực được xác định trong Bản đồ 113. 

Xuyên suốt quá trình thành lập khu vực bầu cử, Thành phố đã kết nối với cộng đồng Tustin qua nhiều phương tiện khác nhau, trong đó có mạng xã hội, email, gọi điện thoại, biển hiệu bãi cỏ, tờ rơi, bưu phẩm và sản xuất video. Tất cả các tài liệu kết nối được trình bày bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung, tiếng Hàn và tiếng Việt. 

Thành phố Tustin đánh giá cao sự tham gia của các thành viên cộng đồng trong quá trình phân chia khu vực bầu cử, và muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã gửi bản đồ, đóng góp ý kiến công khai và tham dự các cuộc họp trực tiếp hoặc qua Zoom. Để biết thêm thông tin về tổng kết của quá trình này, hãy truy cập trang web phân chia khu vực bầu cử DrawTustin.org.