Thành phố Tustin đang xem xét việc chuyển sang bầu cử theo quận và thành lập quận. Hội thảo công khai đầu tiên để thảo luận về quy trình bầu cử dựa trên địa bàn quận mới tiềm năng dự kiến ​​diễn ra vào ngày 31 tháng 8 lúc 7 giờ tối.

Tham gia hội thảo công cộng ảo qua Zoom với ID hội thảo trên web: 874 4850 1346

Mật mã: 966094, hoặc quay số qua điện thoại: # 1 669 900 6833.

Tiềm năng chuyển đổi sang các cuộc bầu cử dựa trên địa bàn quận là một quá trình mà nhiều thành phố ở California đang thực hiện để đáp ứng các tiêu chuẩn của Đạo luật Quyền Bầu cử California (CVRA) năm 2002. CVRA đã hỗ trợ pháp lý mạnh mẽ hơn cho các nhóm thiểu số ở California, những người đã bày tỏ rằng các cuộc bầu cử “trên diện rộng” đã làm yếu đi quyền bỏ phiếu của họ.

Vào ngày 23 tháng 6 năm 2020, Thành phố Tustin nhận được một lá thư từ Quỹ Giáo dục và bảo vệ Hợp pháp của Người Mỹ gốc Mexico (MALDEF). Bức thư khẳng định rằng hệ thống bầu cử “trên diện rộng” của Tustin vi phạm CVRA. Thành phố Tustin đã bắt đầu khám phá việc chuyển sang các cuộc bầu cử theo địa bàn quận dựa trên tinh thần của lá thư.

Nếu thành phố theo đuổi các cuộc bầu cử dựa trên địa bàn quận, các cử tri Tustin sẽ bỏ phiếu cho một Ủy viên Hội đồng Thành phố sống trong quận của họ. Quy trình này sẽ thay thế hệ thống bầu cử trên diện rộng đang áp dụng trên toàn thành phố hiện nay, trong đó cử tri có thể bỏ phiếu cho tất cả các Thành viên Hội đồng Thành phố. Các thành viên của cộng đồng Tustin được mời tham gia vào quá trình hình thành quận để giúp đảm bảo rằng các địa bàn quận tôn trọng các vùng lân cận, lịch sử và các yếu tố địa lý.

Để giúp chia sẻ thông tin về việc hình thành địa bàn quận tiềm năng và thu thập phản hồi của công chúng, Thành phố Tustin đã khởi chạy một trang web thành lập quận chuyên dụng: DrawTustin.org. Trang web mới bao gồm thông tin cơ bản về cách thức hình thành quận, lịch trình dự kiến ​​của các cơ hội tham gia và các câu hỏi thường gặp.