City of Tustin Holds Second Public Workshop to Discuss Potential New Districts and Draw Communities of Interest

The City of Tustin is hosting its second public workshop regarding the City’s potential move to district elections on Wednesday, September 22, at 7 p.m. via Zoom. The workshop will include an overview of the district formation process and an introduction to tools residents can use to draw maps highlighting their communities of interest.

2021-09-22T20:49:36+00:00September 20th, 2021|

​​터스틴 시에서 새로운 선거구 및 이해관계 공동체 경계를 논의하기 위한 2차 공개 워크샵을 개최합니다

터스틴, CA - 티스틴 시에서는 시의 선거구 선거제도로의 이전에 관한 제2차 공개 워크샵을 9월 22일 (수) 오후 7시에 Zoom을 통해 개최합니다. 이 워크샵에서는 선거구 획정 과정에 대한 개요를 살펴보고 주민의 이해관계 공동체를 강조하는 지도를 그리기 위해 사용할 수 있는 도구에 대한 소개가 진행됩니다.

2021-09-22T20:49:47+00:00September 20th, 2021|

La Ciudad de Tustin Lleva a Cabo un Segundo Taller Público para Discutir Posibles Distritos Nuevos y Atraer Comunidades de Interés

La ciudad de Tustin está organizado su segundo taller público sobre el posible cambio de la ciudad a las elecciones de distrito el miércoles 22 de septiembre a las 7 p.m. a través de Zoom. El taller incluirá una descripción general del proceso de formación de distritos y una introducción a las herramientas que los residentes pueden usar para dibujar mapas que destacan sus comunidades de interés.

2021-09-22T20:49:57+00:00September 20th, 2021|

Thành Phố Tustin Tổ Chức Buổi thảo luận Công Khai Thứ Hai Để Thảo Luận Về Các Khu Vực Bầu Cử Mới Tiềm Năng Và Xác Định Các Cộng Đồng Có Cùng Lợi Ích

Thành phố Tustin tổ chức buổi thảo luận công khai thứ hai về việc Thành phố dự định chuyển đổi sang hình thức bầu cử theo khu vực vào thứ Tư, ngày 22 tháng 9, lúc 7 tối trên Zoom. Buổi thảo luận sẽ cung cấp các thông tin tổng quát về quá trình thành lập khu vực bầu cử và giới thiệu các công cụ để dân cư trong thành phố sử dụng để vẽ bản đồ khu vực và xác định các cộng đồng có cùng lợi ích của họ.

2021-09-22T20:50:21+00:00September 20th, 2021|

​​터스틴시, 9월 17일 시의회 선거구 선거 논의를 위한 두 번째 공청회 개최

터스틴시에서는 9월 17일 (금) 오후 2시에 Zoom을 통해 진행 예정된 두 번째 공청회를 개최함으로써 선거구별 선거로의 이동을 모색하기 위한 과정을 계속 진행합니다. 이번 공청회는 스페인어로 동시 통역되며, 영어와 스페인어 녹음본은 drawtustin.org에서 들을 수 있습니다.

2021-09-16T00:22:51+00:00September 15th, 2021|

La Ciudad de Tustin Organiza la Segunda Audiencia Pública el 17 de Septiembre para Discutir las Elecciones de Distrito del Consejo Municipal

La Ciudad de Tustin continuará el proceso para explorar el paso a elecciones por distrito con una segunda audiencia pública programada para el viernes 17 de septiembre a las 2 pm a través de zoom. La audiencia se interpretará en vivo en español y las grabaciones tanto en inglés como en español estarán disponibles en drawtustin.org.

2021-09-16T00:23:42+00:00September 15th, 2021|

Thành phố Tustin tổ chức phiên điều trần thứ 2 vào ngày 17 tháng 9 để thảo luận về hoạt động bầu cử Hội đồng Thành phố theo địa hạt

Thành phố Tustin sẽ tiếp tục quy trình tìm hiểu hoạt động cải cách bầu cử theo địa hạt trong phiên điều trần thứ 2, dự kiến vào Thứ Sáu, ngày 17 tháng 9, vào lúc 2 giờ chiều qua Zoom. Phiên điều trần sẽ được phiên dịch trực tiếp sang tiếng Tây Ban Nha và bản ghi tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha sẽ được đăng tải trên drawtustin.org.

2021-09-16T00:26:05+00:00September 15th, 2021|
Go to Top