Thành phố Tustin xem xét các quận thuộc Hội đồng Thành phố, Hội thảo công khai đầu tiên được lên lịch vào ngày 31 tháng 8

Thành phố Tustin đang xem xét việc chuyển sang bầu cử theo quận và thành lập quận. Hội thảo công khai đầu tiên để thảo luận về quy trình bầu cử dựa trên địa bàn quận mới tiềm năng dự kiến ​​diễn ra vào ngày 31 tháng 8 lúc 7 giờ tối.

2021-09-08T17:23:47+00:00August 30th, 2021|
Go to Top